icon-Organisation

Organisation

Privatlivspolitik

Her kan du læse om hvordan Assens Kommune behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Assens Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi modtager om dig.

Kontaktoplysninger:

Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Tlf.: 64 74 74 74
E-mail: assens@assens.dk

Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger som f.eks. helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer i en almindelig e-mail. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post på www.borger.dk.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 64 74 73 99 eller dpo@assens.dk.

Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger som f.eks. helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer i en almindelig e-mail. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post på www.borger.dk.

3. Formål med og lovgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Som kommune kan vi behandle personoplysninger, når det er nødvendigt, for at vi kan løse vores opgaver og udføre den nødvendige sagsbehandling.

  • Lovgrundlag til at behandle almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e eller art. 6, stk. 1, litra a ved samtykke.
  • Lovgrundlag til at behandle følsomme oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f eller art. 9, stk. 2, litra a ved samtykke.
  • Lovgrundlag til at behandle oplysninger om strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8.
  • Lovgrundlag til at behandle personnummer er databeskyttelsesloven § 11 og sker alene med henblik på entydig identifikation og journalføring.

Ud over reglerne i databeskyttelsesforordningen gælder der særlige regler om behandling af personoplysninger på specifikke fagområder. Når der er sådanne faglovgivninger, sker behandlingen i overensstemmelse hermed.

4. Hvor stammer oplysningerne fra?

Som kommune modtager vi personoplysninger fra den enkelte borger, andre borgere, andre myndigheder og registre, eksempelvis Det Centrale Personregister og SKAT.

5. Modtagere af personoplysninger

Som led i den aktuelle sagsbehandling kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger. Personoplysningerne vil kun blive videregivet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen eller den specifikke faglovgivning.

Dine personoplysninger kan blive behandlet af vores databehandlere (eksterne leverandører) i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I nogle tilfælde videregiver vi ikke-fortrolige personoplysninger til offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside, ved udsendelse af pressemeddelelser, offentliggørelse af politiske dagsordener og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for sagsbehandlingen, og den sag personoplysningerne indgår i. Som kommune er vi underlagt arkiveringsregler som betyder, at vi også er forpligtet til at opbevare personoplysninger efter sagens afslutning. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra sagens afslutning, men på enkelte områder kan der være en kortere eller en længere opbevaringsperiode.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling, der behandler sagen. Du må gerne i henvendelsen oplyse hvilken sag eller sagstype, det drejer sig om. Du finder kontaktoplysninger her www.assens.dk/kontakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger, herunder formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, hvor lang tid vi opbevarer oplysningerne med videre.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er vi underlagt journaliseringspligt, hvilket betyder, at vi i almindelighed ikke må slette oplysninger, når de først er indgået i en sag. De rigtige oplysninger vil blive tilført sagen, men af hensyn til journaliseringspligten kan vi ikke slette de urigtige oplysninger.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Som offentlig myndighed er vi underlagt journaliseringspligt, hvilket betyder, at vi i almindelighed ikke må slette oplysninger, når de først er indgået i en sag.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få flyttet dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Som offentlig myndighed gælder denne rettighed ikke i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

8. Vil du klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdateret 1. juni 2023

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Åbningstider:
Se Assens Kommunes åbnings- og telefontider

Tlf: 64 74 73 99

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.